Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào ?

by admininss
Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế nào ?

Ở hầu hết các nước, kiểu dáng công nghiệp phải đăng ký để được bảo hộ theo pháp luật kiểu dáng công nghiệp. Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp, bạn phải nộp đơn đăng ký tại cơ quan kiểu dáng công nghiệp quốc gia (hoặc khu vực) của nước (hoặc khu vực) mà bạn muốn nhận được sự bảo hộ.

Khi kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ thông qua đăng ký, chủ sở hữu được cấp độc quyền chống lại việc sao chép và bắt chước trái phép của bên thứ ba. Quyền này bao gồm quyền ngăn cấm tất cả những người khác sản xuất, chào bán, nhập khẩu, xuất khẩu và bán hàng hóa bất kỳ chứa hoặc sử dụng kiểu dáng đã được đăng ký. Pháp luật và thực tiễn của nước hoặc khu vực xác định phạm vi bảo hộ thực tế của quyền đối với kiểu dáng đã được đăng ký.

Quy trình đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Để đăng ký kiểu dáng công nghiệp ở nước bạn, bạn thường phải thực hiện các bước sau:

  • Khai đơn đăng ký nhận được từ cơ quan kiểu dáng công nghiệp quốc gia. Bạn cũng sẽ được yêu cầu cung cấp các hình vẽ và / hoặc hình ảnh về kiểu dáng trong đơn đăng ký (các định dạng chuẩn thường được quy định)
  • Ở một số nước, bạn cũng sẽ được yêu cầu nộp một bản mô tả hoặc tuyên bố về tính mớicủa kiểu dáng công nghiệp. Thông thường, đó phải là bản mô tả về kiểu dáng công nghiệp chứ không phải bản mô tả về sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp. Kiểu dáng phải có sự khác biệt chính xác và đầy đủ so với các kiểu dáng tương tự hoặc có trước bất kỳ.

    Kiểu dáng phải chứa tất cả các đặc điểm mỹ thuật có khả năng phân biệt của kiểu dáng và phải mô tả những đặc điểm nào là quan trọng nhất. Ở một số nước, thẩm định viên có thể yêu cầu nộp mẫu của kiểu dáng để cảm nhận chúng tốt hơn hoặc cảm nhận chất liệu hoặc kết cấu của kiểu dáng đó.

  • Nộp một khoản phí nộp đơn theo quy định
  • Bạn có thể chọn cách thuê một đại diện sở hữu công nghiệp hỗ trợ bạn nộp đơn và theo đuổi đơn trong toàn bộ quá trình đăng ký. Theo cách này, bạn cũng phải nộp một tài liệu xác nhận sự ủy quyền cho đại diện của bạn

Một số cơ quan đăng ký kiểu dáng ngay sau khi tiến hành thẩm định về thủ tục hành chính. Các cơ quan khác có thể thẩm định tính mới và/hoặc tính nguyên gốc của kiểu dáng trên cơ sở các kiểu dáng đã có trong Sổ đăng bạ.

Khi được đăng ký, kiểu dáng sẽ được ghi vào trong Sổ đăng bạ kiểu dáng công nghiệp quốc gia, được công bố trên công báo/tạp chí/bản tin về kiểu dáng công nghiệp chính thức và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Ở một số nước/khu vực, bạn có thể yêu cầu hoãn công bố, theo đó kiểu dáng sẽ được giữ bí mật trong một thời hạn nhất định. Việc hoãn công bố trong một thời hạn nhất định có thể là phù hợp với các lý do kinh doanh mang tính chiến lược.

Thời hạn bảo hộ đối với kiểu dáng công nghiệp được đăng ký là khác nhau giữa các nước nhưng tối thiểu là 10 năm và thường thì dài hơn. Ở một số nước, chủ sở hữu đươc yêu cầu gia hạn thời hạn bảo hộ kiểu dáng vài năm một lần.

Nhìn chung, người sáng tạo kiểu dáng hoặc người sử dụng lao động, nếu người lao động đó thực hiện công việc theo hợp đồng, có quyền nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp. Người nộp đơn có thể là thể nhân (ví dụ, người sáng tạo ra kiểu dáng) hoặc pháp nhân (ví dụ, công ty). Trong trường hợp bất kỳ, đơn có thể được nộp trực tiếp hoặc thông qua đại diện sở hữu công nghiệp. Nếu bạn nộp đơn từ nước ngoài, bạn có thể bị yêu cầu sử dụng đại diện sử hữu công nghiệp được phép của cơ quan sở hữu công nghiệp ở nước mà bạn sẽ nộp đơn.

Related Posts