Việc giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký quan trong như thế nào ?

by admininss
Việc giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp trước khi đăng ký quan trong như thế nào ?

Nếu bạn muốn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của bạn theo hệ thống đăng ký, việc giữ bí mật kiểu dáng công nghiệp của mình là một việc cực kỳ quan trọng. Lý do của việc này nằm ở chỗ các yêu cầu của việc bảo hộ kiểu dáng là kiểu dáng đó phải “có tính mới”. Nếu bạn để cho người khác biết được kiểu dáng sáng tạo của mình thì tốt nhất phải có hợp đồng bằng văn bản, trong đó nêu rõ ràng kiểu dáng là bí mật. Kiểu dáng đã được bộc lộ công khai, ví dụ, thông qua việc quảng cáo trên tài liệu tiếp thị của công ty có thể không được coi là “mới”. Kiểu dáng đó sẽ trở thành một bộ phận của sở hữu cộng đồng và không thể được bảo hộ trừ khi pháp luật hiện hành quy định một “ân hạn“.

1. Ân hạn

Ở một số nước, pháp luật cho phép một ân hạn từ 6 tháng đến một năm kể từ ngày kiểu dáng được công bố công khai, bị bộc lộ hoặc được công bố để đăng ký. Đây là trường hợp mà những sản phẩm mang kiểu dáng được bán, trưng bày, triển lãm hoặc hội chợ thương mại, hoặc kiểu dáng được công bố trên tài liệu quảng cáo, chương trình quảng cáo, v.v. trước khi đơn được nộp. Trong thời hạn đó, bạn có thể tiếp thị kiểu dáng của bạn mà không làm mất “tính mới” và bạn vẫn có thể tiến hành đăng ký kiểu dáng. Tuy nhiên, thời hạn này không có tại tất cả các nước, và trong trường hợp bất kỳ cũng chỉ là một thời hạn nhất định, nhưng  có một nguyên tắc chung là tốt nhất hãy giữ bí mật kiểu dáng của bạn cho đến khi bạn nộp đơn đăng ký. Hơn nữa, bạn sẽ không có độc quyền đối với kiểu dáng công nghiệp trong thời kỳ ân hạn. Tuy nhiên, kiểu dáng của bạn có thể được bảo hộ theo pháp luật về quyền tác giả hoặc chống cạnh tranh không lành mạnh, phụ thuộc vào quy định của pháp luật quốc gia có liên quan.

2. Trưng bày kiểu dáng tại triển lãm hoặc hội trợ trước khi bảo hộ

Theo pháp luật kiểu dáng công nghiệp của các nước nếu không có ân hạn, có thể có ngoại lệ đặc biệt trong trường hợp triển lãm hoặc hội chợ, theo đó cho phép tác giả kiểu dáng đã trựng bày kiểu dáng tại một “cuộc triển lãm quốc tế chính thức” (do đó làm cho kiểu dáng bị bộc lộ) cho đến 6 tháng trước khi nộp đơn đăng ký bảo hộ mà không làm mất “tính mới” hoặc “tính nguyên gốc”. Tuy nhiên, đây có thể là một việc làm rủi ro vì rất ít triển lãm được coi là “triển lãm quốc tế chính thức”. Do đó, tốt nhất là nộp đơn đăng ký trước khi trưng bày kiểu dáng tại cuộc triển lãm hoặc hội chợ bất kỳ.

Related Posts