Các dạng yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả sáng chế

by admininss
Các dạng yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả sáng chế

Yêu cầu bảo hộ trong bản mô tả sáng chế tường bao gồm một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và yêu cầu bảo hộ phụ thuộc (điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc là điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc vào một hoặc nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập hoặc điểm phụ thuộc trước đó).

Tất cả bản mô tả sáng chế phải có ít nhất một điểm độc lập để thể hiện bản chất kỹ thuật của đối tượng đang yêu cầu bảo hộ, và có thể có hoặc không có điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc.

Bất kỳ điểm yêu cầu bảo hộ nào chỉ dẫn đến điểm yêu cầu bảo hộ khác phải chứa tất cả dấu hiệu kỹ thuật của điểm yêu cầu bảo hộ được chỉ dẫn đó, ngay cả khi chúng không được chỉ dẫn một cách rõ ràng.

Yêu cầu bảo hộ chứa các chỉ dẫn tới yêu cầu bảo hộ khác được gọi là yêu cầu bảo hộ phụ thuộc (hoặc điểm phụ thuộc). Do đó, có một vài khả năng xảy ra: điểm phụ thuộc có thể chỉ dẫn đến một hoặc một số điểm độc lập, hoặc chỉ dẫn đến điểm phụ thuộc khác trước đó, hoặc chỉ dẫn đến cả điểm độc lập và điểm phụ thuộc.

a. Điểm yêu cầu bảo hộ độc lập (Điểm độc lập)

Điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trong bản mô tả phải được thể hiện rộng nhất và bao gồm tất cả các dấu hiệu kỹ thuật cơ, lưu ý đây được đề cập đến các dấu hiệu kỹ thuật cơ bản, còn các dấu hiệu kỹ thuật không cơ bản thì không nên được đặt vào trong điểm yêu cầu bảo hộ độc lập vì như thế sẽ làm hẹp đi phạm vi bảo hộ của sáng chế..

Điểm yêu cầu bảo hộ độc lập là điểm có thể đứng một mình và không cần bất kỳ sự giới hạn nào từ yêu cầu bảo hộ khác để được coi là hoàn chỉnh. Bắt đầu phần yêu cầu bảo hộ là một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập, thường thể hiện phạm vi của đối tượng bảo hộ của sáng chế.

Đối với một sáng chế được có chứa nhiều đối tượng bảo hộ đáp ứng được tiêu chuẩn thống nhất về mặt hình thức, ví dụ: thiết bị và phương pháp sản xuất thiết bị,… hoặc hợp chất và quy trình sản xuất ra hợp chất, trong trường hợp như vậy, để bảo hộ được hết các đối tượng có trong một đơn đăng ký sáng chế, tác giả sáng chế thường thiết lập thành nhiều điểm yêu cầu bảo hộ độc lập và mỗi điểm yêu cầu bảo hộ độc lập chứa một đối tượng bảo hộ khác nhau.

b. Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc (Điểm phụ thuộc)

Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc là điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc vào yêu cầu bảo hộ khác, đó có thể phụ thuộc vào một điểm yêu cầu bảo hộ độc lập hoặc một điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc khác trước đó.

Việc phụ thuộc này được thể hiện bằng cấu trúc sau:

Thiết bị theo điểm 1 cho thấy rằng điểm yêu cầu bảo hộ thứ 2 phụ thuộc vào điểm 1. Và phạm vi bảo hộ của điểm yêu cầu bảo hộ thứ 2 = tất cả các dấu hiệu kỹ thuật có trong điểm 1 + dấu hiệu kỹ thuật có trong điểm 2.

Điểm yêu cầu bảo hộ phụ thuộc tạo ra cơ chế tiết kiệm hơn về việc thể hiện các điểm phụ thuộc thay vì phải thể hiện hết các tập dấu hiệu kỹ thuật có trong điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trước đó rồi mới đến dấu hiệu kỹ thuật mới có trong điểm phụ thuộc tiếp theo, như vậy chỉ cần thao tác viết nhắc lại điểm yêu cầu bảo hộ trước đó thể hiện rằng mọi thứ từ điểm yêu cầu bảo hộ trước đó cộng thêm dấu hiệu mới được mô tả trong chính điểm phụ thuộc đó.

Related Posts

Leave a Comment