Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

by admininss
Gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Thủ tục gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Theo quy định của Pháp Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có hiệu lực trong 10 năm và sau 10 năm chủ sở hữu nhãn hiệu có thể đăng ký gia hạn nhiều lần liên tiếp, mỗi lần gia hạn bảo hộ thêm 10 năm.

Để được gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, trong vòng 06 tháng trước ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực, chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp đơn yêu cầu gia hạn cho Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu có thể nộp muộn hơn thời hạn quy định nêu trên nhưng không được quá 06 tháng kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hết hiệu lực và chủ sở hữu nhãn hiệu phải nộp lệ phí gia hạn cộng với 10% lệ phí gia hạn cho mỗi tháng nộp muộn.

Do đó sẽ có nhiều trường hợp chủ đơn quên gia hạn hoặc không theo dõi thời gian hết hiệu lực của văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, dẫn đến việc không thể gia hạn văn bằng

khi đó Cục SHTT sẽ xem như Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu của chử sở hữu bị hết hiệu lực, và khi đó chủ sở hữu nhãn hiệu sẽ rất rủi ro trong kinh doanh khi mà nhãn hiệu của mình không được bảo hộ độc quyền. Vì thế, các chủ sở hữu nhãn hiệu cần phải lưu ý các thời hạn bao gồm:

  • Số đơn
  • Số bằng
  • Ngày nộp đơn
  • Ngày công bố đơn
  • Ngày cấp bằng
  • Ngày hết hiệu lực văn bằng

Để từ đó có thể tiến hành thực hiện thủ tục gia hạn hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu, thủ tục như sau:

(a) Tờ khai yêu cầu gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ, làm theo mẫu 02-GHVB quy định tại Phụ lục C của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN;  Tờ khai gia hạn văn bằng bảo hộ

(b) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp yêu cầu ghi nhận việc gia hạn vào Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu);

(c) Giấy uỷ quyền (trường hợp nộp đơn thông qua đại diện);

(d) Chứng từ nộp lệ phí gia hạn, công bố quyết định gia hạn và đăng bạ quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu theo quy định.

“Cục Sở hữu trí tuệ xem xét đơn yêu cầu gia hạn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận đơn. Trường hợp đơn không có thiếu sót, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định gia hạn, ghi nhận vào văn bằng bảo hộ, đăng bạ và công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối gia hạn, có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo để người yêu cầu sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối, nếu đơn yêu cầu gia hạn thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  • Đơn yêu cầu gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu không hợp lệ hoặc được nộp không đúng thủ tục quy định; Người yêu cầu gia hạn không phải là chủ văn bằng bảo hộ tương ứng.
  • Nếu trong thời hạn đã ấn định, người yêu cầu không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo từ chối gia hạn văn bằng bảo hộ nhãn hiệu”.

Related Posts

Leave a Comment